Регистрация на потребител

Моля попълнете данните си коректно на кирилица.
Адресът за контакт е същият.


Моля, приложете сканирана лична карта в един от следните формати: jpg, gif, png, pdfЧрез документ за открита банкова сметка, издаден безплатно от банката ви.Подпишете попълнения договор пред нотариус.


При избор на Дистанционно / Нотариално заверен можете да изпратите договора по куриер за наша сметка или да го оставите директно в някой от представителствата на Финансова група СИС.
Оригиналният договор ще получите в рамките на една седмица.
Копие от договора си ще намерите веднага в клиентския си профил.Не желая да посочвам данни като заявявам, че изцяло поемам риска сделките с финансови инструменти да се окажат неподходящи за мен с оглед на моите опит и знания в сферата на инвестиционната дейност.


Желая да предоставя информация за моите инвестиционни цели, опит, познания и финансови възможности.1. държавен глава, ръководител на правителство, министър, заместник-министър – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
2. член на парламент – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
3. член на конституционен съд, на върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
4. член на сметна палата – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
5. член на управителен орган на централна банка – в Република България, в чужда държава или (и доколкото е приложимо) – в институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
6. посланик или управляващ дипломатическа мисия – на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) – на институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
7. висш офицер от въоръжените сили – на Република България, на чужда държава или (и доколкото е приложимо) – на институция или орган на Европейския съюз или международна организация;
8. член на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия или търговски дружества с едноличен собственик държавата;
9. кмет или заместник-кмет на община, кмет или заместник-кмет на район, председател на общински съвет.

Не съм и не съм бил лице по т.1 – 9
Съм или съм бил през последната една година преди подписване на декларацията: (приложимото се отбелязва)


Не съм свързано лице с лице по т.1 – 9
Съм свързано лице с лице по т.1-9, а именно (приложимото се отбелязва)


* свързани лица са: а) съпрузите или лица, които живеят във фактическо съпружеско съжителство; б) децата и техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство; в) родителите; г) всяко физическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е действителен собственик съвместно с лице т. 1 – 9 по-горе на юридическо лице или се намира в други близки търговски, професионални или други делови отношения с такова лице; д) всяко физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, за което се знае или може да се предположи въз основа на публично достъпна информация, че е било създадено в полза на лице по т. 1 – 9 по-горе.